Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános:

A bazismotor.hu oldalakon nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat védjük, önrendelkezési jogait ne sértsük meg. Fontosnak tartjuk, hogy a vonatkozó, hatályos jogszabályokat maximálisan betartsuk! A szabályzatunkban és a felhasználási feltételekben tájékoztatjuk az oldalaink látogatóit, hogy adataikat milyen módon és formában őrizzük meg, használjuk fel. Lehetőségeinkhez mérten figyeljük, hogy hivatalos anyagok, tartalmak lehetőleg csak engedéllyel kerüljenek fel oldalainkra. Amennyiben azok mégis tudtunk nélkül felkerülnek, a jogtulajdonosok kérésére azt azonnal levesszük. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a felhasználókat korlátozza, vagy felfüggessze! A továbbiakban a szolgáltatást nyújtók, oldaltulajdonosok, valamint a felhasználók egyaránt elismerik a Budapest, III. kerületi Bíróság illetékességét! A felhasználási feltételeink megváltoztatásának jogát fenntartjuk, ezen oldalon folyamatosan frissen tartjuk!

2. Elvi gyakorlatunk:

Mindent megteszünk azért, hogy ha egy magánszemély, vagy egy-egy cég sérelmezi adatainak kezelését, vagy akármilyen kifogásuk lenne, a megjelent tartalommal kapcsolatban, vagy esetleg személyes, vagy más jogaiban sértőnek érezi az oldalunkon megjelent tartalmat, akkor azt békés keretek között tárgyaljuk meg, rendezzük le! Panaszokat a [email protected] e-mail címen tehetik meg. Kérésre minden esetben részletes választ küldünk! Jelen elveink, szabályok kialakításánál figyelembe vettük a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt, 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól, továbbá az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. Törvényt, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatát, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre. Figyelembe vettük az Online Privacy Alliance ajánlásait: http://www.privacyalliance.org

3. Fogalmak:

3.1. személyes adat: meghatározott –azonosított, vagy azonosítható– természetes személlyel – a továbbiakban: érintett– kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható

3.2. különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, a vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adatok

3.3. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

3.4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől

3.5. adattovábbítás: az adatotok hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy részére

3.6. nyilvánosságra hozatal: az adatok hozzáférhetővé tétele bárki számára

3.7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt, az adatkezelést elrendelő törvény, vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

3.8. adatfeldolgozás: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi

3.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk ne legyen lehetséges

3.10. automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora

3.11. gépi feldolgozás: az adatok tárolása, velük végzett logikai, vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése, azok részben, vagy egészben automatizált eszközökkel való végrehajtása

4. Kiknek kezelhetjük a személyes adatait?

4.1. személyes adat kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy (4.2.)

4.2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, az érintett közszereplése során általa közölt, vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

4.3. Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak.

4.4. A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.

5. A személyes adatkezelés célja

5.1. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. 
5.2. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.

5.3. Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

5.4. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

5.5. A felhasználóknak joguk van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adataik automatizált állományáról, annak fő céljairól.

6. A személyes adat tárolása

6.1. Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni.

6.2. Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem lehet felhasználni.

6.3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak.

6.4. Az adatok tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy az adatalany azonosítása csak a tárolás céljához szükséges ideig legyen lehetséges.

6.5. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében, a véletlen, vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, vagy terjesztés megakadályozására.

7. A személyes adatok feldolgozása

7.1. Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos, vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a magyar jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.

8. Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása

8.1. Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

9. A felhasználók egyéb jogai

9.1. A felhasználóknak joguk van az adatállományt kezelő személyéről, vagy cégről és szokásos lakhelyéről, vagy székhelyéről tájékozódni.

9.2. Ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák.

9.3. A felhasználónak lehetőséget kell biztosítani, hogy adatait helyesbíthesse, vagy törölhesse, vagy annak kérésére lehetőséget kapjon.

9.4. A felhasználó jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási, vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

9.5. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.

10. Adatbiztonság, az adatkezelők kötelessége

10.1. A bazismotor.hu-n, az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók, kötelesek gondoskodni az általuk kezelt adatok biztonságáról.

10.2. A bazismotor.hu köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

10.3. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

10.4. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

11. Egyéb szolgáltatások igénybevétele

11.1. Az oldalainkon kínált egyéb szolgáltatásaink az ott elhelyezett ismertetők, a felhasználási feltételek betartásával vehetők igénybe.

11.2. Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes, céges adatokat, akkor egyéb személyes adatokat is elkérhetünk. Ezekre az adatokra a szerződésszerű teljesítés miatt van szükség.

11.3. A regisztrált felhasználóink számára - hozzájárulásuktól függően - bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk.

11.4. Az oldalainkon kínált szolgáltatások igénybevétele, megrendelése után, a felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy nem szeretnék tovább a szolgáltatást igényelni. A szolgáltatást a [email protected] e-mail címre küldött levéllel lemondhatják.

12. Az információk gyűjtése

12.1. Weboldalunk minden látogatójánál a szerverünk automatikusan felismeri a felhasználó e-mail elérését és IP címét - ahol lehetséges.

12.2. A bazismotor.hu oldalakon a felhasználók által önkéntesen részükre rendelkezésre bocsátott adatokon kívül a felhasználókról nem gyűjt adatokat, kivéve a 12. pontban felsorolt kivételeket.

12.3. A bazismotor.hu oldal használja a google analitics szolgáltatását, az ebből eredő adatgyűjtések kizárólag a bazismotor.eu oldalak marketingelemzésére használja. Személyes adatokkal az így nyert információkat nem kapcsolunk össze.

12.4. A szolgáltatásunk használatakor keletkező naplóállományok elemzését szintén csak marketigelemző célokra használjuk. Az ebből eredő információkat az oldal fejlesztésében kamatoztatjuk!

12.5. A naplóállományokban, valamint a google analitics-ben a látogatók által küldött kérésekről rögzítődnek a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címei, az kérés időpontja, az oldalon töltött idő, a kért oldal címe, használt felbontások stb. Ezek személyes azonosítására nem alkalmasak, az ebből eredő adatgyűjtések kizárólag a bazismotor.eu oldalak marketingelemzésére használja. Személyes adatokkal az így nyert információkat nem kapcsolunk össze.

12.6. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk , melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával van gyűjtve és a természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba.

12.7. Nem minősülnek személyes adatnak a demográfiai adatok, melyek úgy vannak gyűjtve, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

13. Egyéb adattárolási módok

13.1. A szolgáltató a fórumokon regisztrált felhasználói hozzászólásait folyamatosan megjeleníti weboldalain, ha azok egyéb szabályaiba nem ütköznek

13.2. A szolgáltató a fórumokon nem regisztrált felhasználói hozzászólásait 3 napig jeleníti meg weboldalain, ha azok egyéb szabályaiba nem ütköznek, de tárolását folyamatosan biztosítja, megsemmisítését, törlését az adatmennyiségektől függően végzi.

14. Személyes adatok bűncselekmény esetén

14.1. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon –bűn cselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban- kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a bazismotor.hu - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

15. Adatkezelési elvektől való eltérés

15.1. Abban az esetben, ha szándékosan térünk el a fenti elvektől, akkor azt csak abban az esetben tesszük meg, ha azt a felhasználóval egyeztettük és arra ő írásosan engedélyt adott részünkre!

15.2. Minden olyan esetben, ha ezen szabályzattól nem szándékosan mégis eltérünk, kérjük felhasználóinkat, hogy nyugodtan figyelmeztessenek bennünket!

16. Rendelés lemondása, elállás joga

A Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.
A King Motor Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő, használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A King Motor Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

17. Szerzői jog

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – a továbbiakban: Szjt. – alapján a Weboldal, a Webáruház, illetve az ezeken elhelyezett tartalom egésze, illetve annak minden egyes eleme – a továbbiakban együttesen: Mű − szerzői jogi védelem alatt áll, a szerzői jog a King Motor Kft.-t illeti meg.

A műről tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni (ide nem értve az oldalon található megosztást lehetővé tevő eszközöket, pl. Facebook like vagy share gomb által történő megosztás). A Mű bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló,akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a King Motor Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.